δραστηριότητες

Η ΡΟΚΑΣ είναι σήμερα η πιο έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα στον κλάδο του εξοπλισμού λιμένων, με δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το φάσμα των κατασκευών και προϊόντων της περιλαμβάνει γερανογέφυρες για εμπορευματοκιβώτια (Container Cranes), ειδικά οχήματα μεταφοράς και στοιβασίας για Containers, γερανούς λιμενικών εγκαταστάσεων (πολλαπλών χρήσεων), εξοπλισμό εκφορτώσεως πλοίων (Ship Unloaders).


Astakos Terminal

Αναφέρονται παρακάτω μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έχει εκτελέσει η Εταιρεία στον κλάδο αυτό:

•  Δεκαοκτώ γερανογέφυρες containers 50T εκάστης, για τα λιμάνια Θεσσαλονίκης  (ΟΛΘ) και Πειραιώς (ΟΛΠ) και για το  λιμάνι Αστακού (Astakos Terminal).

•  Δέκα ελαστιχοφόροι γερανοί (RTGs) μεταφοράς - διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι της Μάλτας.Λιμάνι Μάλτας

•  Μία γερανογέφυρα εμπορευματοκιβωτίων επί σιδηροτροχιών (Transtainer) 50T για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

•  Τέσσερις γερανοί διπλού αρθρωτού βραχίονος 1000 tm για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και δύο 1000 tm και 600 tm αντίστοιχα για το λιμάνι του Βόλου.

•  Δύο γερανοί Εκφόρτωσης Πλοίων (Ship Unloader), με ικανότητα εκφόρτωσης 500Τ/h και 900Τ/h αντίστοιχα, με ηλεκτροϋδραυλικούς μηχανισμούς για συνεχή λειτουργία στην Aqaba Ιορδανίας και στο Paradeep Ινδίας.


ΟΛΠ

 Έξι γερανοί επί ραγών (RMGs) μεταφοράς-διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι Maersk, Inc. (APM Terminals) Norfolk, Virginia, USA (2006).


Λιμάνι Maersk


Δώδεκα (12) ελαστιχοφόροι γερανοί (RTGs) μεταφοράς - διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι του Charleston, U.S.A.

  Μία γερανογέφυρα εκφόρτωσης χύδην φορτίου με αρπάγη, δυναμικότητας 32 ton για το λιμάνι του Koper της Σλοβενίας.

 

© ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΚΑΣ